مقاله تأثير روش ايده جويي (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجويان دختر رشته-هاي فني و مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير روش ايده جويي (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجويان دختر رشته-هاي فني و مهندسي :
تعداد صفحات :27

زمینه: پرورش خلاقیت یکی از مهم­ترین هدف­های آموزش عالی به شمار می­آید. هدف: این تحقیق با هدف تعیین تأثیر تکنیک ایده­جویی (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجویان دختر رشته­های فنی- مهندسی دانشگاه تبریز انجام گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر رشته­های فنی- مهندسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-1390 بودند که تعدادشان 1070 نفر بود. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه گواه و به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود و 60 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 دانشجو) و کنترل (30 دانشجو) جایگزین شدند. ابزار پژوهش استفاده شده آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم الف) بوده است. داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که آموزش تکنیک ایده­جویی(اسکمپر) به دانشجویان موجب افزایش خلاقیت آنها در مؤلفه­های گوناگون سیالی، انعطاف­پذیری، ابتکار و بسط می‌شود. یعنی می‌توان گفت روش ایده جویی یک روش مؤثر در پرورش خلاقیت دانشجویان می‌باشد و موجب افزایش تفکر خلاق آنها می‌شود.

لینک کمکی