مقاله موضوع مقاله: نقش خلاقيت و عوامل موثر بر آن در کارايي روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله موضوع مقاله: نقش خلاقيت و عوامل موثر بر آن در کارايي روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :38

زمینه: افزایش خلاقیت در سازمان­ها می­تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه­ ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارآیی و بهره ­وری و ایجاد انگیزش در رضایت شغلی در کارکنان منجر شود. از آنجایی که عمده کار و فعالیت انسان در سازمان­ها انجام گرفته و عامل ایجاد پرورش خلاقیت، در محدوده علم و هنر مدیریت است. هدف: این پژوهش برای یافتن عوامل مؤثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی، داشتن برنامه راهبردی ارتباطی، عملکرد ارتباطات درون و برون سازمانی و میزان بهره ­مندی از تکنولوژی­های نوین ارتباطی در روابط عمومی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام شده است، در واقع هدف اصلی این پژوهش بررسی خلاقیت روابط عمومی و عوامل مؤثر بر آن در سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش پیمایشی به روش تمام شمار (بدون نمونه گیری) انجام شده است. که برای توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج از روش­های آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. یافته­ها: در این پژوهش پاسخگویان، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی، داشتن برنامه راهبردی ارتباطی، تخصیص بودجه مورد نیاز، فعالیت درون و برون سازمانی، استفاده از تکنولوژی­های ارتباطی نوین را در خلاقیت و کارایی روابط عمومی مؤثر دانستند و اظهار داشتند با توجه به این عوامل، روابط عمومی می­تواند سازمان را در رسیدن به یک الگوی ارتباطی دوسویه هم­سنگ بین سازمان و جامعه یاری کند. نتیجه­گیری: روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه استفاده از خلاقیت در بکارگیری تکنولوژی­های ارتباطی از ظرفیت شبکه-های اجتماعی، تلویزیون، تبلیغات اینترنتی و محیطی بهره مناسبی نمی­برد. و در تدوین برنامه راهبردی ارتباطی برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجی و نظر سنجی نیازمند باز تعریف و تدوین نظام­نامه جامع ارتباطی است.

لینک کمکی