مقاله مقايسه تاثير ميزان استفاده از ارتباطات بي واسطه و ارتباطات رسانه اي بر ميزان تفکر خلاق دانشجويان کارشناسي علوم تربيتي دانشگاه اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه تاثير ميزان استفاده از ارتباطات بي واسطه و ارتباطات رسانه اي بر ميزان تفکر خلاق دانشجويان کارشناسي علوم تربيتي دانشگاه اراک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

زمینه: تفکر خلاق ویژگی ضروری زندگی در قرن بیست و یکم است؛ چرا که جهان پیوسته در حال تغییر است. تفکر خلاق راهی به سوی فراتر رفتن از کارهایی که در گذشته انجام شده و رسیدن به دستاوردها، راه حل ها و ایده هایی برای حال و آینده است.هدف: هدف از این پژوهش مقاله مقايسه تاثير ميزان استفاده از ارتباطات بي واسطه و ارتباطات رسانه اي بر ميزان تفکر خلاق دانشجويان کارشناسي علوم تربيتي دانشگاه اراک است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون است. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-1393 است که تعداد 50 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه ارتباطات بی واسطه (25 نفر) و گروه ارتباطات رسانه ای(25 نفر) جایگزین شدند و آموزش دیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده گردید. اطلاعات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t مستقل توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین تاثیر میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه و ارتباطات رسانه ای بر میزان تفکر خلاق تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین استفاده از ارتباطات بی واسطه در مقایسه با استفاده از ارتباطات رسانه ای بر میزان تفکر خلاق دانشجویان بیشتر موثر بوده است.نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که با بالا رفتن میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه، تفکر خلاق دانشجویان افزایش پیدا کرده است، ولی استفاده از ارتباطات رسانه ای باعث افزایش تفکر خلاق دانشجویان نشده است.

لینک کمکی