مقاله مقايسه‏ي اثربخشي فنون مختلف آموزش تفکرخلاق بر خلاقيت دانش‏آموزان پايه‏ي اول دوره‏ي متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه‏ي اثربخشي فنون مختلف آموزش تفکرخلاق بر خلاقيت دانش‏آموزان پايه‏ي اول دوره‏ي متوسطه :
تعداد صفحات :27

این پژوهشبا هدفمقایسه‏ی اثر بخشی فنون مختلف آموزش تفکرخلاق بر خلاقیت دانش‏آموزان انجام پذیرفت. روش تحقیق، نیمه آزمایشی از نوع گروه‏های کنترل نابرابر بود. تعداد 70نفر از دانش آموزان پایه‏ی اول متوسطه انتخاب و به صورت تصافی در چهار گروه جایابی شدند. سپس فنون تفکر خلاق شامل یورش فکری، اسکمپر[1] و سینکتیکس[2] در سه گروه اجرا و یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه‏ی خلاقیت عابدی استفاده گردید. پس از 10 جلسه آموزش 90دقیقه‏ای،نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس[3] مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. یافته‏ها نشان داد که تنها فن بارش فکری بر خلاقیت تأثیر معنا‏داری گذارده (05/0p)، اثر روش اسکمپر قابل توجه ولی غیر معنا‏دار است و سینکتیکس هیچ تأثیری در آن نداشته است بنابراین، آموزش فن بارش فکری می‏تواند منجر به افزایش خلاقیت دانش آموزان شود. Br

لینک کمکی