مقاله رابطة ساده و چندگانة قدرت تحمل ابهام و جوّ عاطفي خانواده با خلاقيت شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطة ساده و چندگانة قدرت تحمل ابهام و جوّ عاطفي خانواده با خلاقيت شناختي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

زمینه: خلاقیت را توانایی انسان در تفکر، استنباط، حل مسئله و توسعه فرایندهای فکری تعریف کرده‌اند. از جمله سازه‌هایی که بر خلاقیت دانشجویان تأثیر معناداری دارد قدرت تحمل ابهام و جوّ عاطفی خانواده است. هدف: این مقاله درصدد است تا رابطه بین قدرت تحمل ابهام و جو عاطفی خانواده دانشجویان را با خلاقیت آنان بررسی کند. روش: طرح آن از نوع توصیفی است که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام شده است. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه‌های عابدی (1363) و نودرگاه فرد (1373) و لین (1993) استفاده شد. جامعه تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان تشکیل دادند که از میان آنان تعداد 304 دانشجو به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند؛ داده‌های به‌دست‌آمده با روش‌های همبستگی و رگرسیون تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که رابطه قدرت تحمل ابهام و جو عاطفی خانواده با خلاقیت شناختی به ترتیب 41/0 ، 22/0 است و در مجموع 21 درصد از واریانس خلاقیت شناختی را تبیین می‌کنند. نتیجه‌گیری: مهم‌ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که با قدرت تحمل ابهام و جو عاطفی خانواده دانشجویان می‌توان خلاقیت آنان را افزایش داد.

لینک کمکی