مقاله نقش سبک رهبري تحولي مديران در پيش‌بيني کارآفريني اجتماعي کارکنان: مطالعه تطبيقي دانشگاه‌هاي دولتي با دانشگاه‌هاي غيردولتي مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش سبک رهبري تحولي مديران در پيش‌بيني کارآفريني اجتماعي کارکنان: مطالعه تطبيقي دانشگاه‌هاي دولتي با دانشگاه‌هاي غيردولتي مشهد :
تعداد صفحات :57

زمینه: نیاز به کارآفرینی اجتماعی در کاهش تبعات بحران بر اقشار آسیب پذیر، امری ضروری است. با توجه به آنکه بسیاری از مقوله­های اجتماعی و محیطی حساس به زمان هستند، کوتاهی در تشخیص اهمیت کارآفرینی اجتماعی و عدم حمایت کافی از آن در این برهه زمانی اشتباه بسیار بزرگی است. هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش­بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان و همچنین تطبیق و مقایسهدانشگاه­های دولتی با دانشگاه­های غیردولتی شهر مشهد از این حیث بود. روش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.پژوهش دارای دو جامعه آماری بود، شامل کلیه کارکنان رسمی و قرارداد مشخص شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه­های دولتی و غیردولتی شهر مشهد که در سال تحصیلی 1389-1390 دارای حداقل 3 سال سابقه کاری و 6 ماه سابقه کار با مدیر مافوق خود بودند. نمونه دانشگاه­های دولتی دانشگاه­ فردوسی و نمونه دانشگاه­های غیردولتی دانشگاه‌های خیام و سجاد بود که هدفمند انتخاب شدند. تعداد آزمودنی­های آنها به ترتیب برابر با 145، 25 و 19 نفر بودند. ابزار پژوهش، دو پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی اجتماعی براساس نظریه دیز (1998) بودکه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها به ترتیب 98/0 و 94/0 به دست آمد و روایی تحلیل عاملی آنها نیز به تأیید رسید. یافته‌ها: در هر دو جامعه پژوهش: 1) میزان انطباق رفتاری مدیران با سبک رهبری تحولی و همچنین میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان در سطح بالایی وجود دارد. 2) بین سبک رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابطه معنی­داری هست وسبک رهبری تحولی مدیران قابلیت پیش­بینی­ کارآفرینی اجتماعی کارکنان را دارا است. 3) بین رفتار منطبق مدیران با سبک رهبری تحولی بر حسب جنسیت کارکنان تفاوت معنی­داری وجود ندارد. 4) بین رفتار منطبق مدیران با سبک رهبری تحولی و سن کارکنان رابطه معنی­داری وجود ندارد. نتیجه­گیری: نظر به اهمیتی که سبک رهبری تحولی و شاخص­های آن دارد، و از طرفی قرابتی که اهداف کارآفرینی اجتماعی با اهداف سازمان‌های آموزشی دارد، سازمان­های گوناگون به ویژه سازمان­های آموزشی می‌توانند در پیشبرد اهداف خود نتایج این پژوهش را به کار گیرند و زمینه­های تحقیق و توسعه آنها را مهیا سازند.

لینک کمکی