مقاله تأملي بر نقش دوره‌هاي آموزشي بر ايجاد روحية کارآفريني در بين دانشجويان دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأملي بر نقش دوره‌هاي آموزشي بر ايجاد روحية کارآفريني در بين دانشجويان دانشگاه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

زمینه: کارآفرینی دانشگاهی به عنوان یک رویکرد و همچنین به عنوان رسالت سوم دانشگاه‏ها و آموزش عالی در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دوره‏های آموزشی بر ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان انجام شد. روش: طرح پژوهش کمی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است. داده‏های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابعاد مطرح شده توسط مک کلاند جمع آوری شد. روایی آن توسط صاحبنظران و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که 92/0گزارش شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به تعداد 2500نفر است که در سال تحصیلی 94-1393در پردیس مرکزی مشغول به تحصیل بودند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای و از طریق جدول مورگان 335 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها:طبق یافته های پژوهش همه مؤلفه های کارآفرینی که در این پژوهش مورد اندازه‏گیری قرار گرفته‏اند (توفیق‏طلبی، تحمل ابهام، اعتماد به نفس، مخاطره‏پذیری و خلاقیت) کمتر از حد متوسط گزارش شده‏اند. همچنین نقش دوره های آموزشی در ایجاد روحی کارآفرینی و مؤلفه های آن در بین دانشجویان مرد و زن تفاوت معناداری نداشت. نتیجه گیری: دوره‏های آموزشی که دانشگاه علامه‏طباطبایی برگزار می‏کند بر پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان تأثیر ندارند و لذا برنامه های آموزشی این دانشگاه با نگاهی استراتژیک باید بازاندیشی، بازطراحی و بازآفرینی شوند.

لینک کمکی