مقاله تأثير گرايش کارآفرينانه بر عملکرد کسب و کارها با ميانجي‌گري فرآيند خلق دانش(مورد مطالعه: کسب و کارهاي کوچک و متوسط)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير گرايش کارآفرينانه بر عملکرد کسب و کارها با ميانجي‌گري فرآيند خلق دانش(مورد مطالعه: کسب و کارهاي کوچک و متوسط) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :43

چکیده زمینه: در ادبیات معاصر سازمان و مدیریت، دو مفهوم "گرایش کارآفرینانه" و "مدیریت دانش"، هر یک به نوب خود در عملکرد مطلوب کسب وکار، نقش آفرین بوده­اند. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط با میانجی­گری فرآیند خلق دانش در استان قزوین است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کمی؛ و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 392 نفر از مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط استان قزوین تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 196 نفر انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی 230 پرسشنامه توزیع و 201 پرسشنامه جمع­آوری شد. به منظور گردآوری داده ها از سه نوع پرسشنام استاندارد: خلق دانش، گرایش کارآفرینانه و عملکرد، استفاده شد. داده های گردآوری شده با به کارگیری نرم افزارهای SPSS وLISREL تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها: یافته­ها، نقش میانجی­گری خلق دانش (اجتماعی­سازی، بیرونی­سازی، ترکیب و درونی­سازی دانش) را در تاثیر گرایش کارآفرینانه با مولفه­های" نوآوری،ریسک­پذیری، پیشگامی، کسب وکار جدید، نوسازی راهبردی" بر عملکرد رشد، بهره­وری و سودآوری کسب وکارها نشان داد. نتیجه گیری: مهم ترین نتیج پژوهش حاضر این است که گرایش کارآفرینانه و خلق دانش بر عملکرد، هم در سطح کسب وکار و هم در سطح آموزش اثر می گذارد.

لینک کمکی