مقاله بررسي زايش و به کارگيري نوآوري هاي مديريتي در کارآمدسازي عوامل تحقق هدف‌هاي کارآفريني سازماني در سازمان‌هاي دولتي براساس مدل چهار عاملي زاوير مندوز (4E) (2007) (مطالعه موردي، سازمان‌هاي دولتي استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي زايش و به کارگيري نوآوري هاي مديريتي در کارآمدسازي عوامل تحقق هدف‌هاي کارآفريني سازماني در سازمان‌هاي دولتي براساس مدل چهار عاملي زاوير مندوز (4E) (2007) (مطالعه موردي، سازمان‌هاي دولتي استان مازندران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

زمینه:تحقیق در زمینه کارآفرینی و در سه مقوله؛ کارآفرینی فردی( مستقل )، کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی طبقه بندی می شود تمرکز دارد . هدف:بررسی زایش نوآوری های مدیریتی و به کارگیری آنها که در کارآمدسازی عواملی که بر اساس مدل 4E زاویر مندوز (2007) در تحقق هدف­های کار آفرینی سازمانی مؤثر می­باشند. روش تحقیق:تحقیق در قالب توصیفی – پیمایشی و به صورت مطالعه موردی بر مبنای نظرات 118 نفر نمونه، که از میان 180 نفر جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمان­های دولتی استان مازندران تعیین شده اند و نظرات با استفاده از ابزار پرسشنامه خود ساخته جمع­آوری شد و تجزیه و تحلیل داده­ها حول یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه اختصاصی (چهار فرض) براساس مدل چهار عاملی (4E) زاویر مندوز در زمینه کارآفرینی سازمانی انجام شده­است. یافته ها : 1- زایش نوآوری های مدیریتی در سازمان های دولتی معنا­دار می­باشند و این نوآوری­ها موجب کارآمدی عوامل تحقق هدف های کارآفرینی سازمانی نظیر عوامل: الف) اثربخش­سازی عملکرد کارکنان، ب) برابر سازی پاداش و مزایای کار، ج) توانمند­سازی کارکنان و د) تساوی سازی اختیارات و آزادی عمل کارکنان، می­شود. 2- عامل اثربخش سازی عملکرد کارکنان، بیشترین و برابرسازی پاداش و مزایای کار، کمترین کارآمدپذیری را در تحقق هدف­های کارآفرینی سازمانی سازمان­های دولتی دارند. نتیجه گیری: در سازمان­های دولتی باید امکان زایش و به کارگیری نوآوری­های مدیریتی بیشتر فراهم آید تا کارآمدی تاثیرگذاری بیشتر عوامل چهارگانه(4E) مدل زاویر مندوز در تحقق هدف­های کارآفرینی سازمانی بیشتر شوند.

لینک کمکی