مقاله بررسي رابط? هوش تجاري و مهارت هاي کارآفريني مخترعين غرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابط? هوش تجاري و مهارت هاي کارآفريني مخترعين غرب کشور :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

چکیده: زمینه: در عصر کنونی که هرروز تحولات تازه و مشاغل نوینی پدیدار می‌شود و صنعت و تکنیک اساس مناسبات کهن را درهم می‌ریزد. مهارت‌ها و تحصیلات تازه جانشین وضع ساده قبلی می‌شود.و در این راستا مهارت های کارآفرینیو هوش تجاریاز منابع مهم و پایان‌ناپذیر همه جوامع بشری است.حال بر اساس مطالبی که ارائه گردید سؤالی که در ذهن نقش می بندد این است که آیا بین هوش تجاری و ابعاد مهارت‌های کارآفرینی مخترعین غرب کشور رابطه معنا‌داری وجود دارد؟ درصورتی‌که ارتباط بین هوش تجاری و مهارت‌های کارآفرینی مخترعین معنا‌دار باشد باعث افزایش خودکفایی بیشتر کشور از طریق تولیدات داخلی می‌شود. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش مخترعین غرب کشور است که به روش نمونه گیری در دسترس و براساس فرمول کوکران گروه نمونه 80 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان دادکه بین هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی(مهارت های شخصی،مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی) مخترعین غرب کشور رابطه معناداری وجود داردوسطح معنا دارآن برابر با 03/0 است. با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر وجود رابطه بین هوش تجاری ومهارت های کارآفرینی مخترعین غرب کشور از یک سو و ازسوی دیگرعدم تجاری سازی بسیاری از اختراعات، می توان گفت ضعف قابل توجهی در نظام اداری،آموزشی وحمایتی سازمان های متولی مخترعین نسبت به ارائه آموزش های لازم جهت ارتقای هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی مخترعین و همچنین حمایت از اختراع هایی که قابلیت تولید انبوه را دارند احساس می شود.

لینک کمکی