مقاله شناسايي تغييرات سطح نيزارهاي درياچه زريوار بين سال‌هاي 1363 تا 1390 با استفاده از تصاوير لندست TM و ETM+

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي تغييرات سطح نيزارهاي درياچه زريوار بين سال‌هاي 1363 تا 1390 با استفاده از تصاوير لندست TM و ETM+ :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

در سال‌های اخیر سنجش از دور به‌صورت گسترده‌ای برای شناسایی تغییرات سطح رستنی‌های مختلف و طبقه‌بندی آنها به کار رفته است. موضوع افزایش سطح نیزارهای دریاچه زریوار و خطرات آن برای زندگی موجودات آبزی این دریاچه به یکی از موارد مورد بحث تبدیل شده است. در این مطالعه برای شناسایی تغییرات سطح این نیزارها بین سال‌های 1363 تا 1390 از تصاویر ماهواره لندست TM و ETM+ استفاده شد. به این منظور نوارهای 3، 4 و 5 تمامی تصاویر با خطای میانگین مربعات کمتر از یک پیکسل تصحیح هندسی شدند. برای شناسایی تغییرات پهنه آبی بر روی تصاویر ترکیبی به ترتیب از نوارهای 5، 4 و 3 که در ماه‌هایی پر آب دریاچه گرفته‌شده بودند طبقه‌بندی نظارت شده با معادله حداکثر احتمال اعمال شد. شاخص NDVI برای شناسایی تغییرات سطح نیزار بر روی تصاویر گرفته شده در ماه‌های کم‌آبی دریاچه به کار رفت. نتایج نشان می‌دهد افزایش و کاهش سطح پهنه آبی دریاچه و نیزارهای اطراف آن رابطه مستقیمی با میزان بارندگی مؤثر دارد و امکان دارد افزایش سطح در هر دو بخش نیزار و پهنه آبی همزمان رخ دهد. مطالعه نوار ساحلی بین پهنه آبی و نیزارهای دریاچه با GPS و تصاویر ترکیبی نشان داد که این نوار در طول سه دهه گذشته نیز تغییر محسوسی نداشته است.

لینک کمکی