مقاله کاربرد شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني تبخير-تعرق با حداقل داده هاي هواشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني تبخير-تعرق با حداقل داده هاي هواشناسي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

برآورد دقیق تبخیر- تعرق در اعمال مدیریت بهین منابع آب، ضروری است. تبخیر - تعرق مؤلفه مهمی در توازن آب در مناطق مختلف به شمار می‌رود. مهندسین آب با علم به اینکه چه مقدار از آب آبیاری به مصرف محصول می‌رسد، قادر به محاسبه مهمترین جز آب در سیکل هیدرولوژیک یعنی تبخیر - تعرق خواهند بود. در مطالعه حاضر تبخیر– تعرق روزانه دشت ارومیه با استفاده از داده‌های هواشناسی طی دوره آماری 1390 – 1363 به روش فائو– پنمن– مونتیث محاسبه و مبنای کار قرار گرفت. سپس تبخیر– تعرق با استفاده از سناریوهای مختلف با پارامترهای ورودی متفاوت، با دو مدل MLP و RBF شبکه عصبی محاسبه شد. نتایج نشان دهنده برآورد تبخیر – تعرق روزانه با دقت قابل قبول (985/0RMSE= و 963/0R2= برای شبکه MLP و 537/0RMSE= و 963/0 R2=برای شبکه RBF) با استفاده از تنها سه پارامتر دمای متوسط، ساعت آفتابی و سرعت باد می‌باشند. همچنین با مشاهده و بررسی تمام سناریو‌ها می‌توان گفت که معادله تبخیر - تعرق نسبت به پارامترهای ساعت آفتابی، سرعت باد و دما وابستگی بیشتری دارد. گرچه هر دو شبکه MLPو RBF با دقت بسیار بالایی مقدار تبخیر – تعرق را محاسبه می کنند اما در کل دقت شبکه MLP نسبت به شبکه RBF بیشتر است.

لینک کمکی