مقاله ارزيابي کيفيت منابع آب زيرزميني آبخوان اردبيل براي مصارف شرب و کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفيت منابع آب زيرزميني آبخوان اردبيل براي مصارف شرب و کشاورزي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

در این مطالعه کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل ازنظر شرب و کشاورزی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 76 چاه شامل 32 چاه با کاربری شرب و 44 چاه با کاربری کشاورزی در نظر گرفته شد. به‌منظور بررسی کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی نیز از دیاگرام ویل‌کاکس و شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری شامل شاخص‌های اشباع لانژیلر (LSI)، رایزنر (RSI) و پوکوریوس (POR)، خطر منیزیم (MH)، نفوذپذیری (I)، درصد سدیم باقیمانده (RSC)، نسبت جذبی سدیم (SAR) و درصد سدیم و کلر استفاده گردید. نتایج نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی این آبخوان برمبنای شاخص کیفی آب (WQI) در وضعیت مطلوب قرار دارد. بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) و استاندارد ملی ایران (ISIRI)، 5/10 درصد چاه‌ها دارای مقادیر نیترات بالاتر از حد مجاز در فصل‌تر می‌باشند. اما در فصل خشک حدود 29 درصد چاه‌ها دارای مقادیر نیترات بالاتر از حد مجاز می‌باشند. نتایج همچنین نشان داد که آب زیرزمینی این آبخوان دارای خاصیت خورندگی بوده و استفاده از آن در سامانه‌های آب‌رسانی شهری، سبب بروز بیماری و مسائل مختلف ناشی از خوردگی لوله‌ها، در انسان خواهد شد. همچنین استفاده از این آب‌ها، برای مصارف کشاورزی سبب بروز مشکل در اتصالات فلزی سامانه‌های آبیاری بارانی خواهد شد.

لینک کمکی