مقاله ارزيابي سيگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتيسم با استفاده از تحليل ICA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي سيگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتيسم با استفاده از تحليل ICA :
تعداد صفحات :13

در این مقاله، کاربرد تحلیل مؤلفه‌های مستقل (ICA) برای تشخیص بیماری اوتیسم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا منابع تولید کننده سیگنال‌های EEGبا ICAاستخراج و سپس پردازش‌های حوزه زمان و فرکانس بر این مؤلفه‌های سیگنالی اعمال شدند. سیگنال‌های EEGاز 10 کودک مبتلا به اوتیسم و 10 کودک سالم در محدوده سنی 6-11 سال گرفته شده است. نتایج به کمک روش آماری آزمون تی با هم مقایسه شده‌اند. پائین‌تر بودن سطح همبستگی میان منابع نیم‌کره چپ مغز به ویژه ناحیه مربوط به کانال 3Cدر افراد مبتلا به اوتیسم نسبت به افراد سالم مشاهده شده است. همچنین میانگین انرژی باند فرکانسی تتا در منابع نیم‌کره چپ مغز به‌خصوص کانال‌های 3Cو 3Fبرای افراد مبتلا به اوتیسم نسبت به افراد سالم پائین‌تر بوده و این معیار در باند فرکانسی گاما بالاتر به دست آمده است.

لینک کمکی