مقاله دستگاه تصويربرداري گسيل پوزيترون حيواني IRI-MicroPET : ارزيابي کارايي و کيفيت تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دستگاه تصويربرداري گسيل پوزيترون حيواني IRI-MicroPET : ارزيابي کارايي و کيفيت تصوير :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون برای تشخیص تغییرات فیزیولو‍‍‍ژیک بدن استفادها می شود. بنابراین هدف اصلی در مطالعات پت، به‌دست آوردن تصاویر با کیفیت خوب و جزئیات فانتومی است که به‌وسیله پت تصویربرداری شده است. کارایی دستگاه پت و در‌نتیجه کیفیت تصویر خروجی، به پارامترهای قدرت تفکیک مکانی، کسر پراکندگی، حساسیت، RMS کنتراست و سیگنال به نویز بستگی دارد، که دستگاه بر‌اساس آن ارزیابی می شود. در این مقاله، ابتدا مشخصات و نحوه تصویربرداری دستگاه IRI-MicroPET بررسی شد. سپس، الگوریتم‌های بازسازی تصویر (MLEM، SART و FBP) روی سینوگرام‌های حاصل، اعمال شده و کارایی و کیفیت تصاویر به‌دست‌آمده ارزیابی شد. قدرت تفکیک مکانی شعاعی و تانژانتی برای F18 در مرکز میدان دید، به‌ترتیب برابر باmm 81/1 وmm 90/1 شد. کسر پراکندگی برای فانتوم موش و پنجره انرژی keV 700-300، برابر با 1/7 % و حساسیت برابر با 74/1 % در پنجره زمانی ns 4 شد. در‌نهایت، کیفیت تصاویر با پارامترهایRMS کنتراست و نسبت سیگنال به نویز مقایسه شد که، الگوریتم MLEM برتر از الگوریتم‌های بازسازی دیگر بود. نتایج حاصل از سیستم IRI-MicroPET، با نتایج به‌دست‌آمده از پت‌های حیوانی تجاری موجود مقایسه شد. نتایج، نشان‌دهنده توافق خوبی بین داده‌ها است.

لینک کمکی