مقاله بررسي مورفولوژي و خواص فيزيکي- شيميايي داربست هاي زيست تخريب پذير کوپليمر لاکتيک گليکوليک اسيد – ژلاتين به روش انجماد جهت دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مورفولوژي و خواص فيزيکي- شيميايي داربست هاي زيست تخريب پذير کوپليمر لاکتيک گليکوليک اسيد – ژلاتين به روش انجماد جهت دار :
تعداد صفحات :18

در این مطالعه داربست هایی سه بعدی که مشابهت ریز ساختاری بسیاری به ماتریکس خارج سلولی (ECM) دارند از جنس کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید (PLGA)–ژلاتین به روش ریخته گری انجمادی تهیه شدند. روش ریخته گری انجمادی امکان انجماد جهت دار محلول پلیمری را مهیا می سازد که اثرات مطلوب آن بر خواص فیزیکی- مکانیکی داربست ها مورد ارزیابی قرار گرفت. از این رو از استیک اسید به عنوان حلال مشترک جهت انحلال دو پلیمر PLGA و ژلاتین استفاده شد. تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشانگر دستیابی به داربست هایی با تخلخل های باز و درصد تخلخل بیش از 95 درصد و با توزیع ابعادی حدود 50 -400 میکرومتر در مقطع عمود بر جهت انجماد و 50-300 میکرومتر در مقطع موازی با جهت انجماد بودند. همچنین نتایج تخلخل سنجی جیوه ای توزیع تخلخل 100-200 میکرومتر را نشان دادند. نتایج طیف سنجی فروسرخ (FTIR) حاکی از عدم تغییر ساختاری مواد پس از ساخت داربست ها می باشد. آزمون استحکام فشاری (MPa 2/3) نشان داد که داربست های ساخته شده از استحکام مناسبی برخوردار می باشند. هم چنین نتایج آزمون جذب آب (950 %) و زیست تخریب پذیری داربست ها گویای حفظ پایداری ساختار و تبادلات سلولی در طی دوره تخریب می باشد. مجموع نتایج نشان می دهد که داربست های مذکور ویژگی های اولیه و خواص مطلوبی برای استفاده در مهندسی بافت دارند و گزینه مناسبی برای حمایت از چسبندگی سلولی و حفظ پایداری ساختاری در بازه زمانی مورد نظر باشند.

لینک کمکی