مقاله مدلسازي رياضي و شبيه‌سازي به منظور بررسي اثر اندازه‌ي نانوذرات مغناطيسيي حامل دارو در سيستم دارورساني مغناطيسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلسازي رياضي و شبيه‌سازي به منظور بررسي اثر اندازه‌ي نانوذرات مغناطيسيي حامل دارو در سيستم دارورساني مغناطيسي :
تعداد صفحات :16

دارورسانیمغناطیسی،نوعی روشدرمانی است که درآن،عامل‌هایداروییازبینبرنده‌یتومورویاسلول‌هایسرطانی،روییکهسته‌یمغناطیسیبارگذاریشدهاست کهبااِعمالیکمیدانمغناطیسیخارجی، از حضور این داروها در سایر نقاط بدن و بافت‌های سالم جلوگیری می‌کند. بدینصورت،اثرهای جانبی ناخواسته حاصل از شیمی درمانی‌های مرسوم به طور چشم‌گیری کاهش پیدامی‌یابد. اینروش، تاکنون دارای موانع و مشکلاتیداشته که به نظر می‌رسد با بهینه‌سازی پارامترهای مؤثّر در آن، می‌توان این موانع و مشکلات را تعدیل نمود. هدف اصلیاین مقاله،بررسیاثرقطر هسته‌ی مغناطیسیبهعنوانیکی‌از عواملمهمومؤثّردرروشدارورسانی مغناطیسیاست. درین تحقیق، رفتارچندنانوذره‌یمغناطیسیباقطرهای متفاوت تحت تأثیر نیروی مغناطیسی حاصل‌از یک میدان مغناطیسی خارجی و نیروی هیدرودینامیکیناشی‌ازعبوریکسیّالدرلوله‌ایکهرگراشبیه‌سازیمی‌کند، مورد تحلیل قرارگرفت. درپی آن،بابررسیخطسیر ذرات با قطرهایمتفاوتقادرخواهیمبودکهتأثیراندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیرا بر بازده‌یاینروش پیش‌بینی کنیم.

لینک کمکی