مقاله بهبود کارايي شناسايي فعاليت خواندن متن در وضعيت‌هاي روزمرة افراد با به کارگيري الگوريتم مبتني بر تطبيق رشتة زمان‌پويا براي پردازش سيگنال‌هاي الکترواکولوگرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود کارايي شناسايي فعاليت خواندن متن در وضعيت‌هاي روزمرة افراد با به کارگيري الگوريتم مبتني بر تطبيق رشتة زمان‌پويا براي پردازش سيگنال‌هاي الکترواکولوگرام :
تعداد صفحات :12

پژوهش‌های اخیر در زمینه رایانش نافذ منجر به بهره‌گیری از روشهای جدید برای شناسایی فعالیت انسان شده است. یکی از این روشها، الکترواکولوگرافی است که به کمک آن می‌توان حرکات چشم را ثبت و با تحلیل الگوهای آن، فعالیت‌هایی مانند خواندن را شناسایی کرد. الگوی حرکتی خواندن با پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام (EOG) کانال افقی قابل شناسایی است؛ بنابراین در این پژوهش فقط از سیگنال‌های EOGکانال افقی به جای هر دو کانال افقی و عمودی استفاده شد. با وجود کاهش تعداد کانال‌ها و با بکارگیری الگوریتمی مبتنی بر تطبیق رشته زمان-پویا (DTW) و استخراج الگوی مرجع خواندن به کمک تبدیل موجک و کدگذاری سیگنال EOG، کارایی دسته‌بندی داده‌های مربوط به خواندن و نخواندن افزایش یافت. نتایج نشان داد که در کنار انحراف معیار کم نرخ شناسایی، بیشترین نرخ شناسایی 4% و میانگین بازخوانی 7% افزایش داشتند که نشان‌دهنده قابلیت اطمینان بیشتر الگوریتم به شرایط و افراد مختلف در مقایسه با الگوریتم‌های پیشین است.

لینک کمکی