مقاله تعيين درجه بهينه مقطع پوانکاره سه بعدي براي تشخيص حملات صرعي با استفاده از EEG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين درجه بهينه مقطع پوانکاره سه بعدي براي تشخيص حملات صرعي با استفاده از EEG :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

استفاده از روش‌های مبتنی بر دینامیک پویای غیرخطی همچون قطع پوانکاره، در آشکارسازی دینامیک سامانه‌های زیستی می‌تواند راهگشا باشد. انتخاب صفحه قطع مناسب، مرحله‌ای تعیین‌کننده در تحلیل داده‌ها است. اغلب پیدا کردن محل مناسب برای صفحه قطع به تنظیم پارامترهای مختلفی نیازمند است. درصورتی‌که هندسه صفحه پوانکاره اطلاعات وابسته به قبض و بسط پدیده را برداشت کند، تفکیک بهتر حالت‌های سیستم انجام می‌پذیرد. ازاین‌رو در این مطالعه، به بررسی تأثیر درجه صفحه و محل مقطع در تشخیص حمله صرعی از وضعیت طبیعی پرداخته می‌شود تا درنهایت معادله مقطع بهینه که منجر به حداقل شدن خطای طبقه‌بندی می‌شود، تعیین گردد. پس از بازسازی فضای فاز قطعه‌های EEG در سه بعد، به ازای 400 حالت مختلف درجه مقطع، قطع بر روی داده‌ها انجام پذیرفت. سپس ویژگی‌های استخراجی از مقطع پوانکاره به دسته‌بندی کننده SVM اعمال می‌گردد. در ادامه برای شناسایی رفتار طبقه‌بندی کننده همبستگی میان درجه مقطع و صحت تفکیک سنجیده شد. مشاهده شد خروجی دسته‌بندی کننده، رفتار مشخصی با افزایش درجه صفحه بروز می‌دهد. به‌این‌ترتیب که الگوی افزایشی و سپس کاهشی با بالا بردن درجه صفحه در دو راستای مقطع، مشاهده شد. نتایج نشان می‌دهد معادله مقطع بهینه به ازای m=12 و n=6 صحت تفکیک 96.6 درصد را به دست می‌دهد.

لینک کمکی