مقاله بررسي مقايسه‌اي نيروي اصطکاک در محل تماس بين سيم و شيار براکت ارتودنسي به روش اجزاي محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه‌اي نيروي اصطکاک در محل تماس بين سيم و شيار براکت ارتودنسي به روش اجزاي محدود :
تعداد صفحات : 12

ب‍ه دلیل‌ پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌‌ه‍ا و ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ی‌ ک‍ه‌ بر ارتودنسی م‍ؤث‍ر ه‍س‍ت‍ن‍د، م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ در صدد م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ک‍انی‍زم‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍دازه‌ ن‍ی‍روی‌ اع‍م‍ال‍ی‌ و ن‍رخ‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‌ در ارتودن‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. در این میان وجود نیروی اصطکاک با مقدار نامعین در محل تماس درمان ارتودنسی را غیر قابل پیش‌بینی می‌کند. در این تحقیق براکت استاندارد بامدل‌‌های براکت طراحی شده بر اساس گرد کردن لبه‌‌های خروجی سیم از شیار براکت، با توجه به زوایای موجود در شیار براکت، با دو نوع سیم ارتودنسی با مقطع مستطیل شکل و دایره‌ای مدل‌سازی شدند و اثر هندسه‌های مختلف بر توزیع تنش و نیروی اصطکاک با استفاده از روش اجزای محدود بررسی شده است. نتایج نشان داد در براکت‌هایی که دارای انحنای بیشتر در باله هستند، شدت توزیع تنش در محل تماس سیم و براکت در مقایسه با براکت استاندارد کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش انحنای باله مقدار اصطکاک در براکت با باله استوانه‌‌ای در مقایسه با براکت استاندارد کاهش قابل توجه دارد و در مقایسه با براکت‌‌های دارای انحنا، کمتر است. بررسی نتایج تفاوت اصطکاک در دو نوع سیم با مقطع گرد و مستطیلی، کاهش اصطکاک را در سیم مقطع دایره‌‌ای در مقایسه با سیم مقطع مستطیلی نشان داد و مطالعات قبلی را تأیید کرد. در نهایت با توجه به کاهش اصطکاک در براکت‌‌هایی با باله دارای انحنای بیشتر، طراحی این نوع براکت و استفاده از آن بمنظور کاهش اصطکاک مناسب به نظر می‌‌رسد.

لینک کمکی