مقاله مدل‌سازي عددي پديده تنظيم خودکار در شريان کاروتيد مشترک انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي عددي پديده تنظيم خودکار در شريان کاروتيد مشترک انساني :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

از آنجا که هر ارگان با توجه به احتاجات متابولک (سوخت و سازی) و عملکردی خود ممکن است به مقادیر متفاوتی از جریان خون نازمند باشد، تنظم خودکار پدیده‌ای مهم محسوب می‌شود. پدده تنظم خودکار تنش برشی به‌عنوان توانا ذات ک ارگان برای ثابت نگه‌داشتن شرایط همودینامیک در مقابـل تغـرات ضربان قلب و فشار پرفیوژن تعرف می‌شود؛ برای مثال با تغر ضربان قلب در بدن، شریان‌ها با توجه به نرخ جران مورد نیاز و در جهت ثابت نگاه‌داشتن نیروها و تنش‌های همودینامیک، دچار اتساع ا انقباض شران می‌شوند.موضوع تحقیق در مقاله حاضر اختصاص به مکانیسم‌های محلی برای کنترل خودکار دارد. مکانیسم‌های تنظیم‌کننده محل، مستقل از مکانیسم‌های کنترلـ خـارج، ماننـد اعصـاب سـمپاتک و هورمون‌های سار، عمل می‌کنند. از ان رو می‌توان آن‌ها را ازوله در نظر گرفت. عن همان‌طور که ذکـر شد تنظم خودکار وژگ ذات ارگان‌های بدن است و اندام‌های تحت پرفوژن، تحت تأثر مکانیسم‌ها عصب و هورمون قرار نمی‌گیرند.از آنجـا کـه در مدل‌سازی‌های عددی به کار بردن شرایط مرزی صحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، استفاده از مدل‌سازی درخت شران برای به دست آوردن شراط مرزی مناسب، امری ضروری به نظر می‌رسد، لذا در مقاله حاضر ابتدا مدلی از نوع صفر بعدی (پارامتر فشرده) و گسترده ارائه شده است. سپس از این مدل برای به دست آوردن شرایط مرزی در شریان کاروتید معمولی استفاده شده و تنظیم تنش برشی به‌عنوان یکی از پراهمیت‌ترین پارامترهای همودینامیک در مدلی سه‌بعدی از این شریان مدل‌سازی گردیده است. نتایج حاصل نشانگر نحوه تغییرات خواص مکانیکی دیواره و لذا ابعاد شریان به جهت برگرداندن مقادیر تنش برشی وارد بر دیواره به محدوده نرمال است.

لینک کمکی