مقاله مسئوليت مدني هيأت نظارت بر مطبوعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مسئوليت مدني هيأت نظارت بر مطبوعات :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

به موجب قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه انتشار نشریه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات بوده، آن هیأت همچنین در مواردی امکان توقیف یا لغو پروانه را دارد و تصمیمات آن قطعی است لکن این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود لذا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و نیز ابطال تصمیم، آیا هیأت «مسئول حبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»؟ این مقاله در پی بررسی مسئولیت مدنی نهاد فراقوه ای مذکور و پاسخ به پرسش طرح شده است. در فصل های چهارگانه این نوشتار به جایگاه حقوقی هیأت مزبور و ماهیت تصمیمات آن، مستندات امکان و عدم امکان مطالبه خسارات وارده، قیدهای «بدون مجوز قانونی» و «اعمال حاکمیت دولت»، شرایط شکلی، طرفین دعوی و مرجع شکایت از تصمیمات، نمونه ای از طرح دعوی و خسارات مورد مطالبه پرداخته می شود.

لینک کمکی