مقاله بررسي بيع اموال غيرمادي درنظام حقوقي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي بيع اموال غيرمادي درنظام حقوقي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :52

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد بیع وفق ماده338 قانون مدنی قرار داد یا خیر ؟ درپاسخ بایدگفت باتوجه به تعریفی که فقها وحقوقدانان ازعین ارائه میدهند. انتقال این اموال را به عنوان معوض، باید براساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها تفسیرکرد. درمقاله پیشه روی کوشش شده تا درفصل اول به بررسی موضوع ازدیدگاه فقهای امامیه و در فصل دوم به بررسی حقوقی مساله پرداخته شود.

لینک کمکی