مقاله سازوکارهاي حقوقي حمايت از شخص ضعيف در قرارداد در نظام حقوقي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سازوکارهاي حقوقي حمايت از شخص ضعيف در قرارداد در نظام حقوقي ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :25

چکیده: آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته سازوکارهای حمایت از طرف ضعیف در قراردادها در حقوق ایران می باشد. در این راستا در نظام حقوقی ایران سازوکارهایی در راستای حمایت از شخص ضعیف در قراردادها به صورت فردی و یا سازمان یافته دولتی یا در قالب ارگان های مردم نهاد پیش بینی شده اند. در مجموع مبانی موجود در حمایت از مصرف کننده در نظام حقوقی ایران قابل قبول به نظر می رسند اما پیشنهادهایی در این رابطه ارائه می‌شوند. در حقوق ایران قاعده لاضرر به عنوان مهمترین قاعده قابل استناد می باشند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی شخص ضعیف در قراردادها در نظام حقوقی ایران می‌باشد. همچنین مصادیق حمایت نیز مورد توجه بوده اند. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود. به عنوان نتیجه باید گفت حمایت از شخص ضعیف در نظام حقوقی ایران با وجود آنکه در فقه امامیه به مصداق هایی از آن اشاره شده اما به صورت جامع انجام نگرفته است.

لینک کمکی