مقاله چک از منظر حقوق تجارت بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چک از منظر حقوق تجارت بين الملل :
تعداد صفحات :58

براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواندتمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخصدیگری واگذار کند و در این امر سه نفر حضور دارند؛ صادر کننده، دارنده چکو پرداختکننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.به عبارت دیگر ، چک بهمعنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال وپرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن وتاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده تاریخ - سررسید فردی که چک را دریافت کردهاست به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه -مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت میکند.چک سند خاصی استاز اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد میدارد .

لینک کمکی