مقاله بررسي قواعد حاکم بر شروع به جرم با تاکيد بر نظام کيفري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي قواعد حاکم بر شروع به جرم با تاکيد بر نظام کيفري ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :53

برای تحقق عمل مجرمانه معمولاً یک فرایندی بایستی طی شود. این فرایند را می توان به چهار مرحله مختلف تقسیم بندی نمود : 1- مرحله نیت و قصد ارتکاب جرم؛ 2- مرحله تهیه مقدمات و آماده کردن ابزار و وسایل ارتکاب جرم، 3- مرحله شروع به اجرای جرم؛ 4- مرحله اخذ نتیجه و اجرای کامل جرم. یک سوال مهم قابل طرح و بررسی در مورد مراحل فوق این می باشد که حقوق کیفری در چه مرحله ای مجاز به مداخله است و موضع گیری حقوق کیفری نسبت به هر یک از مراحل فوق چگونه است ؟ سوال مهم دیگر درباره مراحل فوق این است که هر یک از مراحل فوق را چگونه و براساس چه معیاری می‌توان از یکدیگر تمیز و تشخیص داد؟ آنچه که در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، مرحله شروع به جرم و چگونگی تمییز و تشخیص آن از دیگر مراحل ارتکاب جرم و همچنین مجازات یا عدم مجازات چنین مرحله‌ای است که برای درک بهتر موضوع، رویکرد نظام کیفری ایران نسبت به آن مهم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

لینک کمکی