مقاله مجازات تعزيري واصل قانوني بودن جرم ومجازات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مجازات تعزيري واصل قانوني بودن جرم ومجازات :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :32

چکیده یکی از اصول مهمی که در حقوق کیفری موضوعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در نظام های حقوق کیفری پذیرفته شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل قرنها پیشتر توسط قرآن مورد تاکید و اهتمام ویژه قرار گرفته و عذاب و کیفر را منوط به ارسال پیامبر و اعلام دانسته است. از این رو قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل مجازات دارد و قاضی نمی تواند بدون توجه به این اصل، کسی را مجازات کند. ازطرفی تعزیرات به دلیل غیر مقدربودن و انعطاف در میزان و کیفیت ا جرای آن با ملاحظه‌ی شاخص‌هایی چون تشخیص قاضی،شخصیت مجرم،آثار جرم و ... تصور تعارض این نوع از مجازات را با اصل یاد شده به وجود آورده است. مسئله‌ی اصلی این پژوهش تبیین تعارض یاد شده و بررسی دیدگاههای ارایه شده در این با هدف اثبات خدشه‌ناپذیر بودن اصل قانونی بودن جرم در نظام کیفری اسلام است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، جرایم تعزیری با همه شرایط و اوصاف مصرحه در حقوق جزای اسلام، نه تنها با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارضی ندارد که منطبق با آن و در راستای تحقق عدالت کیفری به ویژه عدالت ترمیمی است، چه آنکه غیر مقدر بودن تعزیر به معنای مشخص نبودن مجازات نیست، بلکه مقصود از آن از باب مقابله با مفهوم حد، غیر ثابت بودن مجازات و متغیر بودن آن است.

لینک کمکی