مقاله گزارش يک مورد Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism در يک قلاده سگ 7ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش يک مورد Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism در يک قلاده سگ 7ساله :
تعداد صفحات :10

بر روی یک قلاده سگ میکس 7ساله مبتلا به آزواسپرمی ( ،)Azoospermiaسه داروی رایج در تکنیکهای تولید مثلی مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثراتاین داروها بر بهبود وضعیت تولید مثلی این حیوان معین گردد. داروهای انتخابی شامل گنادوتروپین ( )GnRHبا نام تجاری Cystorelinو با دوز مصرفی50میکرو گرم برای هر سگ بهصورت زیر جلدی 60دقیقه پیش از اسپرم گیری، پروستاگلاندین ( )PGF2αبا نام تجاری Veteglanو با دوز 0/005میلی گرم بر کیلو گرم بهصورت زیر جلدی 15دقیقه پیش از نمونه گیری و اکسی توسین با دوز 10واحد برای برای هر سگ بهصورت عضلانی 10دقیقهپیش از نمونه گیری بودند. جمع آوری سیمن از این حیوان با تکنیک دستی ( )Manualانجام گرفت، و بین هر نوبت نمونه گیری حدود 7روز فاصله بهجهت استراحت جنسی در نظر گرفته شد. در حین نمونه گیری میل جنسی حیوان نیز ارزیابی شد و در ادامه حجم سیمن، درجه اسیدیته ( )PHسیمن، رنگسیمن، غلظت سیمن در هر میلی لیتر، تعداد کل سلولهای اسپرم، درصد حرکت رو به جلوی سلولهای اسپرم، درصد اسپرمهای نرمال از دیدگاه ریختشناسی، تعداد کل اسپرمهای نرمال و دارای حرکت رو به جلو در نمونه حاصل که موارد اصلی آنالیز سیمن میباشند اندازهگیری شدند. حیوان در زمان دریافتپروستاگلاندین و اکسی توسین هیچ گونه آثاری از بهبود کیفیت سیمن نشان نداد و هیچ اسپرمی در نمونههای گرفته شده از حیوان مشاهده نشد. در نوبتیاز نمونه گیری که این حیوان تحت تاثیر داروی گنادوتروپین قرار گرفت، کیفیت سیمن حیوان به طور چشم گیری بهبود یافت و تعداد 1میلیارد و بیست وچهار میلیون اسپرم در کل سیمن این حیوان مشاهده شد. 2فرضیه برای این بهبود کیفیت مطرح میگردد اول اینکه تجویز گنادوتروپین باعث افزایش عیارتستسترون خون حیوان و تحریک مجاری سمینفروس برای آزاد سازی اسپرم شده است و دوم آنکه احتمال دارد این حیوان با توجه به شرایط بالینی ذکر شدهمبتلا به سندرم IHHبوده است و در زمان تجویز گنادوتروپین، تنظیم محور هورمونی بدن موجب آزاد سازی سلولهای اسپرم شده است. در انتها میتواناین گونه نتیجه گیری نمود که احتمالاً مصرف گنادوتروپین میتواند آثار موثری بر کیفیت سیمن حیوانات مبتلا به آزواسپرمی با منشاء هورمونی داشته باشد..

لینک کمکی