مقاله مطالعه تغييرات هيستولوژيک بيضه موش سوري تيمار شده با جنتامايسين به صورت داخل بيضه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه تغييرات هيستولوژيک بيضه موش سوري تيمار شده با جنتامايسين به صورت داخل بيضه اي :
تعداد صفحات :10

متوقف کردن و حذف روند اسپرماتوژنز خودی در گیرنده یکی از مراحل اصلی در روند پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیال میباشد. نتایج مطالعات حاکی از آثار سمی جنتامایسین بر تزاید و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیر جنتامایسین بر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیال جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به انجام رسید. تعداد 12سر موش نر بالغ به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند: در گروه شاهد، موشها هیچگونه تیماری دریافت نکردند. در گروه شاهد تزریق، موشها به میزان 0/02میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت داخل بیضهای دریافت کردند. در گروه درمان، موشها به میزان 0/02میلی لیتر جنتامایسین با غلظت 40میلی گرم در میلی لیتر به صورت داخل بیضهای دریافت کردند. 2ماه پس از انجام تزریقات، بیضهها برداشت شده وزن آنها ثبت و در فرمالین 10درصد تثبیت، مقطع گیری، رنگ آمیزی و در نهایت با استفاده از میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند. تفاوتی بین گروهها در رابطه با وزن بیضهها و تلفات وجود نداشت ( .)P < 0/05علیرغم کاهش سلولهای رده جرم در بیضه موشهای دریافت کنندهی سرم فیزیولوژی و جنتامایسین، اسپرماتوژنز تا ردهی اسپرمهای بالغ همچنان ادامه داشت و تفاوت هیستوپاتولوژیک مشهودی بین این دو گروه مشاهده نشد. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که تزریق داخل بیضهای جنتامایسین نمیتواند به عنوان یک روش مطمئن جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به کار گرفته شود

لینک کمکی