مقاله تعيين ميزان آفلاتوکسين B1در خوراک جوجه گوشتي در مرغداريهاي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ميزان آفلاتوکسين B1در خوراک جوجه گوشتي در مرغداريهاي استان اصفهان :
تعداد صفحات :12

سموم قارچی موجود در خوراک دام به تولیدات دامی مورد مصرف انسان انتقال یافته و باعث عوارضی چون سرطان در انسان میشوند. به منظور جلوگیری از انتقال این سموم به انسان باید خوراکهای آلوده را از جیره دام حذف نمود.در این تحقیق به جهت پی بردن به میزان آلودگی خوراک طیور گوشتی به سم آفلاتوکسین تعداد 177نمونه خوراک به روش خوشهای و در هر خوشه بطور تصادفی در فصول مختلف جمع آوری و مورد آزمایش الایزا قرار داده شد.نتایج آزمایش نشان داد که %98/9نمونهها آلوده میباشند و محدوده آلودگی در نمونههای مثبت بین 0/64تا 88/5 µg/kgو میانگین آنها 9/91 µg/kgبود.بیشترین میزان آلودگی در سطح بالاتر از ( 10 µg/kgحد مجاز آفلاتوکسین در جیره مرغ گوشتی) به دان مخلوط ( )46/2 µg/kgوسویا ( )33/4 µg/kgتعلق دارد و 28/81درصد از مجموع نمونهها آلودگی بیشتر از حد استاندارد دارند.نمونههای تهیه شده در فصل تابستان به دلیل دمای بالای محیط ومساعد بودن هوا جهت رشد قارچها از آلودگی بیشتری برخوردار بودند و نسبت به نمونههای سایر فصول اختلاف معنی داری داشتند ( .)P<0.05ضمنا بین میانگین آلودگی نمونههای جمع آوری شده (ذرت گندم سویا جو دان مخلوط وپودر ماهی)اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید (.)P>0.05

لینک کمکی