مقاله گزارش اصلاح جراحي يک مورد بيرون زدگي آلت تناسلي ) در لاک پشتpenile prolapse(

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش اصلاح جراحي يک مورد بيرون زدگي آلت تناسلي ) در لاک پشتpenile prolapse( :
تعداد صفحات :10

آلت تناسلی در لاک پشتهای نر به صورت ساختاری داخلی، دولوبی وبه رنگ بنفش تیره تا سیاه میباشد که تنها در تولید مثل ایفای نقش کرده و هیچ نقشیدر دفع ادرار ندارد.این عضو از نظر عوارض بالینی در مواردی نظیر پرولاپس، فلجی آلت تناسلی و پارافیموزیس دارای اهمیت است. پارافیموزیس عبارتستاز تورم و پرخونی غیر قابل بازگشت آلت تناسلی که در اثر عواملی نظیر استرس در لاک پشتهای خشکی زی بوجود میآید و این حالت بندرت درلاکپشتهای دریایی یافت میشود.یک لاک پشت با سابقه سقوط در چاه به کلینیک بخش خصوصی ارجاع شد. در معاینه بالینی تودهای دو لوبی و به رنگ بنفش تیره که از ناحیه مقعد حیوانبیرون زده بود مشاهده گردید. جهت بررسی بیشتر از حیوان در حالت گماریهای جانبی و پشتی- شکمی رادیوگراف تهیه و تنها تودهای با اپاسیته بافت نرمدر ناحیه خلف حیوان و زیر دم تشخیص داده شد. پس از تشخیص توده مذکوربه دلیل احتقان بیش از حد، ادم شدید و همچنین نکروز بافتهای سطحی،تصمیم نهایی بر قطع عضو قرار گرفت. در عارضه پرولاپس پنیس در لاک پشت، اگر بافت پنیس همچنان زنده و سالم باشد ابتدا آن را تمیز کرده و سپستحت بیهوشی آن را به داخل کلواک برمی گردانیم. ادم شدید در ناحیه میتواند به وسیله کمپرس سرد ویا با استفاده از مایعات هایپرتونیک که به صورتموضعی به کار گرفته میشوند کنترل شود. اگر پنیس نکروتیک شده باشد ویا به صورت تودهای کاملا حجیم دچار احتقان شده باشد یا آسیب دیده باشد قطععضو به عنوان راه حل نهایی پیشنهاد میشود

لینک کمکی