مقاله تعيين ارزش تشخيصي لاکتات دهيدروژناز و آلکالين فسفاتاز شير در گاوهاي مبتلا به ورم پستان تحت باليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ارزش تشخيصي لاکتات دهيدروژناز و آلکالين فسفاتاز شير در گاوهاي مبتلا به ورم پستان تحت باليني :
تعداد صفحات :22

امروزه شمارش سلولهای سوماتیک و کشت باکتریایی به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی در نظر گرفته می شود.شمارش سلولهای پیکری،دقت تشخیصی پایینی دارد و از طرفی آزمایشات باکتریولوژیک به عنوان یک تست روتین در تشخیص ورم پستان تحت بالینی مناسب نیستند.بنابراین برای شناسایی حیوانات مبتلا نیاز به مارکرهای جدیدی است که دارای درستی بالینی بالایی باشند.هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری بود.فعالیت این آنزیمها در التهاب ورم پستان افزایش می یابند و پتانسیل آن را دارند که به عنوان یک آزمایش غربالگر در تشخیص ورم تحت بالینی استفاده شوند.تعداد 145 راس گاو نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند،به طور تصادفی از 7 گاودالری صنعتی در استانهای تهران و مازندران انتخاب شدند.از این تعداد 77 راس گاو ب اساس بالاتر بودن سلولهای سوماتیک از 100*10 زثممس/ئم و مثبت شدن نتیجه کشت میکروبی نمونه شیر حداقل یک کارتیه آنها در گروه گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی قرار گرفتند.سرم خون و شیر چربی گرفته(سانترفیوژ شده در 5000g به مدت 15 دقیقه در 4 درجه) جهت اندازه گیری فعالیت انزیمها با استفاده از کیت های تجاری استفاده گردید.حساسیت و ویژگی تشخیصی و نقاط برش هر تست بوسیله منحنی راک تعیین گردید.میانگین و میانه فعالیت لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی به طور بسیار معنی داری نسبت به گاوهای سالم بالاتر بودند(p>0.001).لاکتات دهیدروژناز شیر،دقیق ترین تست با حساسیت تشخیصی 94.8% و ویژگی 94.1% در نقطه برش 109u/lبود. نتایج این مطالعه نشان داد که تعیین فعالیت لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز در شیر می تواند به عنوان یک روش قابل اعتماد در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی