مقاله شناسايي آلودگي مخمري لاينرهاي دستگاه شير دوشي برخي از گاوداريهاي صنعتي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي آلودگي مخمري لاينرهاي دستگاه شير دوشي برخي از گاوداريهاي صنعتي استان تهران :
تعداد صفحات :12

این مطالعه به منظور آگاهی از حضور مخمر در لاینرهای دستگاه شیردوشی گاوداری های صنعتی ایتان تهران انجام شده است. از سطح داخلی لاینرهای دستگاه شیردوشی 15 گاوداری نمونه گیری به عمل امد و به آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل گردید.نمونه ها در محیط سابورو دکستروز آگار کشت داده شد و در دمای 25 درجه سانتی گراد انکوباسیون گردید.پس از 5 تا 7 روز بررسی محیط ها صورت گرفت و محیط هایی که در آن مخمر رشد کرده بودند،در یخچال نگهداری شد و سپس به منظور شناسایی و تعیین دقیق گونه های مخمرهای جداشده از کیت تجاری به نام Radio yeast plus system استفاده شد که گونه های جدا شده عبارتند از : candida, albicans, candida, krusei, candida. nugosa, crytococcus. neoformanse, cryptococcus.humiculus, crytococcus. albicus, rodotrola.rubra, geotrichum, trichosporon, beigrlly, sporodiobolus. salmonicolor. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان می دهد بین تعداد شستشوی دستگاه شیردوشی در روز با جدا شدن مخمرهای خطرناک ارتباط آماری معناداری وجود دارد.

لینک کمکی