مقاله تعيين ارزش تشخيصي سرم آميلوئيد A، هاپتو گلوبين و بخي پارامترهاي هماتولوژيک در ارزيابي سلامت اسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ارزش تشخيصي سرم آميلوئيد A، هاپتو گلوبين و بخي پارامترهاي هماتولوژيک در ارزيابي سلامت اسب :
تعداد صفحات :18

پروتئینهای مرحله حاد دسته ای از پروتئینهای سرم هستند که غلظت آنها در پاسخ به عفونت،التهاب،تروما و نئوپلازی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید A به عوان دو پروتئین اصلی مرحله حاد مثبت در اسب شناخته شده است.از آنجایی که در اسب داریها،شناسایی دام سالم از بیمار حائز اهمیت فراوان است،ایم مطالعه جهت تعیین ارزش تشخیصی پروتئینهای مرحله حاد به عنوان بیومارکرهای حساس و مقایسه ان با برخی پارامترهای هماتولوژیک در تفکیک اسبهای بیمار از سالم با هدف استفاده از فاکتورهای با حساسیت و ویژگی بالا در بررسی های فارمی طرح ریزی شد.ب اساس نتایج مطالعه حاضر،سطح سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A در گروه بیمار نسبت به گروه سالم افزایش کاملا معنا داری به لحاظ آماری نشان داد.با در نظر گرفتن منحنی راک،نقطه برش هاپتوگلوبین و آمیلوئدد A به ترتیب 0.829% و 0.6 نانو گرم در دس سی لیتر و حساسیت و ویژگیهای آن در نقطه برش مذکور به ترتیب،برای هاپتوگلوبین86% و 87% و آمیلوئیدA 84% و 73% به دست آمد. به علاوه درستی بالینی هاپتوگلوبین و آمیلوئدد A سرم براساس سطح زیر منحنی راک به ترتیب 0.907، 0.891 به دست آمد. از طرفی تفاوت معنی داری بین درستی بالینی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرم خون مشاهده نشد.نتایج این بررسی نشان می دهد، که از هاپتوگلوبین و آمیلوئیدA می توان به عنوان یک آزمون غربالگر جهت جداسازی اسبهای بیمار از سالم در سطح فارم بهره جست.

لینک کمکی