مقاله بررسي تاثير سيدر پس از تلقيح بر باروري گاوهاي واکل پر توليد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير سيدر پس از تلقيح بر باروري گاوهاي واکل پر توليد :
تعداد صفحات :13

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر استفاده از سیدر به مدت 7روز پس از تلقیح بر میزان باروری گاوهای پرتولید واکل بود. 60راس گاو پر تولید (45کیلوگرم >پیک تولید) به صورت تصادفی به دو گروه درمانی و کنترل تقسیم شدند در حالی که همه آنها واکل (حداقل 4تلقیح ناموفق) بودند. گاوهایگروه درمانی ( 30راس) 5روز پس از تلقیح سیدر دریافت کرده که یک هفته بعد اقدام به برداشت آن می شد. گاوهای گروه کنترل ( 30راس) هیچ گونهدرمانی دریافت نمی کردند. پارامترهای مورد نظر میزان آبستنی در اولین تلقیح و میانگین تعداد تلقیح تا آبستنی به دنبال استفاده از سیدر بود. میزان آبستنیدر اولین تلقیح به دنبال استفاده سیدر اختلاف معناداری در بین گروه درمانی ( )%46/7و کنترل ( )%26/7نداشت ( .)P=0/11میانگین تعداد تلقیح تا آبستنیبه دنبال استفاده سیدر نیز در گروه درمانی ( )1/06 ± 1/31اختلاف معناداری را در مقایسه با این مورد در گروه کنترل ( )1/16 ±0/98نداشت (.)P=0/10نتایج مطالعه مشخص کرد که استفاده سیدر از روزهای 5تا 12پس از تلقیح موجب بهبود میزان باروری گاوهای پر تولید واکل نمی شود. (.)P >0/0

لینک کمکی