مقاله اثر سطوح مختلف گياه خارشتر.()Alhaji maurorum L بر عملکرد، کيفيت تخممرغ، فراسنجههاي بيوشيميايي و هماتولوژيکي خون مرغهاي تخمگذار تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سطوح مختلف گياه خارشتر.()Alhaji maurorum L بر عملکرد، کيفيت تخممرغ، فراسنجههاي بيوشيميايي و هماتولوژيکي خون مرغهاي تخمگذار تجاري :
تعداد صفحات :18

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر .( )Alhaji maurorum Lبر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونمرغهای تخمگذار تجاری انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 144قطعه مرغ تخمگذار سویههای لاین ( )W36از سن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملاتصادفی با 4تیمار و 3تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر،) )2جیر حاوی %1/5خارشتر، )3جیر حاوی %3خارشتر، و )4جیر حاوی %4/5خارشتر. استفاده از گیاه خارشتر در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذاردارای اثرات معنیدار بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و سطح سلولهای خون مرغها میباشد ( .)p>0/05بیشترین مقادیر مربوط به درصد تولید، تولیدتودهای تخممرغ، خوراک مصرفی، بهترین ضریب تبدیل غذایی و حداقل هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی با استفاده از 3درصد خارشتر درجیر مرغها مشاهده گردید. استفاده از 3درصد خارشتر باعث بهبود وزن مخصوص تخممرغ، شاخص رنگ زرده و وزن هر میلیگرم از سطح پوسته نسبتبه جیر شاهد شد. کمترین درصد هتروفیل، بالاترین درصد لنفوسیت و کمترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت با استفاده از 3درصد خارشتر در جیرهها مشاهدهشد. استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر اثرات معنیداری بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون مرغها نداشت ( .)p<0/05نتیجهگیری نهایی اینکه استفاده از3درصد گیاه خارشتر در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار تجاری بدون اینکه اثرات سوئی بر فراسنجههای خون داشته باشد، باعث بهبود عملکرد، صفاتکیفی تخم مرغ و کاهش هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی میشود.

لینک کمکی