مقاله اثرات سطوح مختلف خارشتر عملآوري شده بر عملکرد و متابوليتهاي خون در مرغهاي تخمگذار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات سطوح مختلف خارشتر عملآوري شده بر عملکرد و متابوليتهاي خون در مرغهاي تخمگذار :
تعداد صفحات :21

این آزمایش به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر ). (Alhaji maurorum Lعملآوری شده با اوره بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ،فراسنجههای بیوشیمیایی و سطح سلولهای خون مرغهای تخمگذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 192قطعه مرغ تخمگذار سویه های- لاین W36ازسن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4تیمار و 4تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر عملآوری شده) و گروههای آزمایشی 2تا 4که حاوی 3 ،1/5و 4/5درصد خارشتر عملآوری شده با 1درصد اوره.استفاده از خارشتر عملآوری شده در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار دارای اثرات معنیدار بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ، فراسنجههای بیوشیمیاییو سطح سلولهای خون مرغها بود ( .)P<0/05بیشترین مقادیر مربوط به وزن تخممرغ، درصد تولید، تولید تودهای تخممرغ، بهترین ضریب تبدیل غذایی،حداقل هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی، بیشترین شاخص رنگ زرده، بالاترین سطوح هماتوکریت، هموگلوبین و گلبولهای قرمز خونبا استفاده از 4/5درصد خارشتر عملآوری شده در جیره مرغها مشاهده شد. کمترین مقدار آلبومین و بیشترین مقدار HDLخون در تیمار حاوی 3درصدخارشتر عملآوری شده به دست آمد. به طور کلی در مرغهای تخمگذار استفاده از 4/5درصد خارشتر عملآوری شده با 1درصد اوره دارای اثرات مثبتی برعملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونی بود و موجب کاهش هزینه تولید شد.

لینک کمکی