مقاله ارتباط درجه هايپرکراتوز سرپستانک در آستانه دوره خشکي با عفونتهاي پستان پس از زايش در گاو شيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط درجه هايپرکراتوز سرپستانک در آستانه دوره خشکي با عفونتهاي پستان پس از زايش در گاو شيري :
تعداد صفحات :13

تعداد 124کارتیه متعلق به 37راس گاو شیری که در آستانه دوره خشکی قرار داشتند از نظر میزان هایپرکراتوزسرپستانک ها امتیاز بندی شدند و بطوراتفاقی در یکی از گروه های چهارگانه قرار گرفتند.گروه یک واجد سرپستانکهایی با انتهای صاف که دارای یک روزنه کوچک بودند، گروه دو کارتیه هایی کهیک حلقه برآمده صاف یا ناهمواری مختصری اطراف روزنه سرپستانک آن ها را احاطه کرده بود، گروه سه کارتیه هایی با یک حلقه ناهموار کراتین که بمیزان1-3میلیمتر از روزنه سرپستانک بیرون زده بود و گروه چهار سرپستانک هایی که واجد یک حلقه کراتینی برآمده درنوک پستان به میزان 4میلیمتر یا بیشتربودند. شیر کارتیه های تحت مطالعه در شروع مرحله خشکی و همچنین روزهای اول و سوم پس از زایش جهت شمارش سلولهای پیکری اخذ گردید.دراین مطالعه کارتیه هایی که تعداد سلولهای سوماتیک آنها 250000و پایینتر بودند سالم و کارتیه هایی با تعداد سلولهای بالاتر از 250000بعنوان آلودهدر نظرگرفته شدند. نتایج آزمونهای آماری نشان دادند که میان درجه هایپرکراتوز سرپستانک ها در آستانه دوره خشکی و بروز عفونتهای جدید پستاندر دوره پس از زایش ارتباط معنی داری وجود ندارد ( )P < 0.05اما همین نتایج مشخص ساختند که درصد کارتیه های آلوده در گروه های چهارگانهبا درجات مختلف هایپرکراتوز در شروع دوره خشکی و روز سوم پس از زایش ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند ( .)P < 0.05همچنین میان درجههایپرکراتوز سرپستانک با تعداد سلولهای پیکری در زمان خشک کردن و در روز سوم پس از زایش ارتباطی معنی دار بدست آمد (0.0005 , P = 0.66= .)rاز سوی دیگر میان تعداد سلولهای پیکری در زمان خشکی با تعداد سلولهای پیکری در روز سوم پس از زایش بدون توجه به امتیاز سرپستانکاختلافی معنی دار و مستقیم مشاهده گردید. (.)r = 0.8

لینک کمکی