مقاله مطالعه مقايسه اي کوکسيديوز تجربي در جوجه هاي گوشتي دو سويه rOSS و Cobb از طريق اندازه گيري کاروتنوئيدهاي پلاسما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه مقايسه اي کوکسيديوز تجربي در جوجه هاي گوشتي دو سويه rOSS و Cobb از طريق اندازه گيري کاروتنوئيدهاي پلاسما :
تعداد صفحات :13

کوکسیدیوزیس یکی ار بیماریهای مهم انگلی در پرندگان و سایر دامهای اهلی است که توسط تک یاخته ای از جنس آیمریا ایجاد می شود.بیماری انتشار جهانی داشته و بسیاری از گونه های پرندگان و به خصوص پرندگان صنعتی را آلوده می کند.بیماری به دو شکل یالینی و تحت بالینی ایجاد می شود.علاوه بر ضررهای مستقیم بیماری همچون افزایش تلفات ،کاهش رشد،افت کیفیت لاشه و از بین رفتگی یک دستی گله،هزینه های ناشی از تولید و تهیه دارو و واکسنهای ضد کوکسیدیوز سالیانه مبالغ هنگفتی را به صنعت مرغداری تحمیل می کند. هدف از این تحقیق مقایسه بین دو سویه می پردازد.در این مطالعه تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی از دو سویه راس و کاب(از هر نژاد 50 قطعه) به 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند و در شرایط مشابه در قفس با کف پوشیده شده،نگهداری شدند.در 21 روز پرورش،دو گروه با دوز 50000 از مخلوط 4 گونه رایج آیمریا چالش انگلی شدندو دو گروه به عنوان کنترل منفی آلوده نشدند. سپس 7 روز بعد از چالش از هر 4 گروه که شامل چالش راس،کنترل راس،چالش کاب و کنترل کاب بود، خونگیری صورت گرفت و میزان کاروتنوئیدهای پلاسما اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، در هر دو سویه میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای گروه چالش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری پایین تر بود(p<0.01).مقایسه میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای گروه چالش راس و کاب نشان داد که در روز 7 پس از چالش میانگین میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای سویه راس به طور معنی اری پایین تر از سویه کاب وبد(p<0.01) که می تواند حاکی از آسیب پذیری کمتر سویه کاب نسبت به سویه راس در مواجهه با کوکسیدیوز باشد.

لینک کمکی