مقاله مطالعه ژنهاي Spicو rfbjBدر سويههاي سالمونلا جدا شده از روده طيور در کشتارگاههاي شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه ژنهاي Spicو rfbjBدر سويههاي سالمونلا جدا شده از روده طيور در کشتارگاههاي شهرستان ساري :
تعداد صفحات :17

سالمونلا باکتری گرم منفی میباشد که قادر به ایجاد عفونت در طیف وسیعی از و حیوانات مزرعه مانند گاو، مرغ، خوک، خزندگان و انسان است که از طریق مواد غذایی آلوده قابل انتقال به انسان میباشد. در این مطالعه از روش PCRبرای تشخیص سالمونلا در روده مرغ استفاده شد. در این پژوهش، 100نمونه روده مرغ بعد کشتار از مرغداریهای اطراف شهرستان ساری تهیه گردید. همه نمونهها با استفاده از آزمایشهای میکروبی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. DNAنمونهها به وسیله کیت MBSTاستخراج و PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژنهای Spicو rfbjBانجام گردید. نتایج روش کشت و آزمایشهای بیوشیمیایی بر روی 100نمونه روده مرغ جمع آوری شده، 30نمونه سالمونلا شناسایی و تشخیص داده شد. بررسی نتایج بر روی 30نمونه سالمونلا، حضور ژنهای اختصاصی rfbjBو SpiCرا 50و 100درصد نشان داد. نتایج این بررسی نشان دادکه با توجه به طولانی بودن روشهای مرسوم کشت، واکنش زنجیرهای پلی مراز میتواند یک شیوه تشخیصی دقیق و حساس و سریع در شناسایی و غربالگری باکتری سالمونلا باشد.

لینک کمکی