مقاله شناسايي و تحليل وضعيت ابعاد حکمراني خوب در سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و تحليل وضعيت ابعاد حکمراني خوب در سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 36

هدف اصلی این پژوهش مقاله شناسايي و تحليل وضعيت ابعاد حکمراني خوب در سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي، با هدف طرح راه‌ حل ‌هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی خوب است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است و روش های اکتشافی ، تحلیل محتوا و آمیخته در آن به‌ کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، در شناسایی ابعاد و شاخص‌ها، سی نفر از خبرگان ‌اند و در تحلیل وضعیت آن، 408 نفر شرکت داشته ‌اند و بر اساس فرمول کوکران، 198 نفر از مدیران و کارکنان در مقام نمونه آماری در نظر گرفته شده‌ اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شده است. یافته‌ های پژوهش نشان می دهد که به ‌ترتیب در ابعاد کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، اثربخشی و کارآیی، و نتیجه‌ گرایی بیشترین فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب دیده می‌شود در نهایت به منظور بهبود وضعیت هر یک از ابعاد حکمرانی خوب راهکارهایی ارائه گردیده است.

لینک کمکی