مقاله کاربرد اسپکتروفتومتري ماوراء بنفش- مرئي در بهينه سازي شرايط بيوسنتز نانو ذرات نقره توسط گياه گيشدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد اسپکتروفتومتري ماوراء بنفش- مرئي در بهينه سازي شرايط بيوسنتز نانو ذرات نقره توسط گياه گيشدر :
تعداد صفحات :24

در این تحقیق، دستگاه اسپکتروفتومتر ماوراءبنفش- مرئی برای یافتن شرایط بهینه‌ ی سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره‌ ی آبی ساقه گیاه گیشدر به کار گرفته شد. برای تهیه عصاره پس از شستن، خشک کردن و آسیاب کردن ساقه‌ ی آن، 1 گرم از پودر گیاه در 100 میلی‌ لیتر آب مقطر به مدت 30 دقیقه حرارت داده شد که پس از فیلتراسیون و سانتریفوژ کردن، عصاره‌ی شفافی حاصل شد. به منظور بیوسنتز نانو ذرات نقره، 4 میلی ‌لیتر از محلول نقره نیترات 4 میلی مولار به 2 میلی‌ لیتر عصاره‌ی گیاهی حاصل افزوده شد که سریعا باعث احیای یون نقره(I) به نقره فلزی به صورت نانو ذرات می‌شود. با بکار گرفتن اسپکتروفتومتری فرابنفش- مرئی، پارامترهای مؤثر بر حصول نانو ذرات نقره‌ ی پایدار با شکل یکنواخت و هم اندازه به شرح زیر بهینه شدند: pH محیط واکنش 8.5، 2 میلی‌ لیتر عصاره، 4 میلی‌ لیتر محلول نقره نیترات و زمان واکنش 30 دقیقه. حداکثر طول موج جذبی برای نانو ذرات در 414 نانومتر مشاهده شد. برای مشخصه یابی نانو ذرات تولید شده علاوه بر دستگاه اسپکتروفتومتر، از میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش پرتو ایکس و طیف سنجی مادون قرمز نیز استفاده شد و مشخص گردید نانو ذرات حاصله دارای شکل کروی یکنواخت با اندازه 10-7 نانومتر هستند.

لینک کمکی