مقاله توليد الکتروشيميايي هيدريد و جمع‌آوري آن در محيط دي اتيل دي تيو کاربامات نقره براي اندازه گيري گونه به گونه آنتيموان با استفاده از اسپکتروفتومتري UV-Vis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توليد الکتروشيميايي هيدريد و جمع‌آوري آن در محيط دي اتيل دي تيو کاربامات نقره براي اندازه گيري گونه به گونه آنتيموان با استفاده از اسپکتروفتومتري UV-Vis :
تعداد صفحات :24

در این تحقیق برای اندازه گیری گونه به گونه آنتیموان به وسیله روش اسپکتروفتومتری محلول کمپلکس تشکیل شده از هیدرید استیبین با دی اتیل دی تیوکاربامات نقره (SDDC)، یک سیستم ناپیوسته تولید الکتروشیمیایی هیدرید مورد استفاده قرار گرفت. روش کار بدین گونه است که ابتدا Sb(III) و Sb(V) به استیبین (SbH3) کاهش داده شده و سپس طی واکنش با (SDDC) یک کمپلکس رنگی تولید می گردد. اثر عوامل مختلفی چون جنس کاتد، اندازه سطح کاتد، دانسیته جریان، شدت جریان عبور گاز، جنس و غلظت اسید خانه کاتدی مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط بهینه بر روی الکترود گرافیت فقط Sb3+ به استیبین تبدیل می شود در حالی که با استفاده از الکترود آلیاژ سرب- قلع هر دو گونه Sb(III) و Sb(V) می‌توانند به استیبین کاهش یابند. همچنین بررسی ها نشان داد که می توان با کنترل دانسیته جریان، اندازه ‌گیری گونه به گونه را انجام داد به طوری که در دانسیته جریان 25 میلی آمپر بر سانتی متر مربع فقط Sb(III) به استیبن تبدیل شده و با افزایش دانسیته جریان به 125میلی آمپر بر سانتی متر مربع هر دوگونه Sb(III) و Sb(V) به استیبین کاهش می یابند. بدین ترتیب می توان هم با تغییر نوع الکترود و هم با تغییر دانسیته جریان الکترولیز، اندازه‌ گیری گونه به گونه را انجام داد. به منظور مقایسه روش الکتروشیمیایی تولید هیدرید با روش شیمیایی آن، روش شیمیایی تولید SbH3انجام و عوامل مؤثر بر آن نیز بهینه شدند. بررسی‌ها نشان داد که نتایج تجزیه‌ ای حاصل از روش الکتروشیمیایی و شیمیایی تولید SbH3 از Sb(III)تفاوت معنی داری ندارند. در عین حال تولید هیدرید از Sb(V) با استفاده از روش الکتروشیمیایی حساسیت بهتری را در مقایسه با روش شیمیایی دارد.

لینک کمکی