مقاله نقش قاضي در ايجاد قاعد? حقوقي با تأکيد بر تحليل هستي شناسانة هانس کلسن از قاعد? حقوقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش قاضي در ايجاد قاعد? حقوقي با تأکيد بر تحليل هستي شناسانة هانس کلسن از قاعد? حقوقي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :37

یکی از مؤلفه‌های سازند نظام حقوقی، قاعد حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعد حقوقی بستگی دارد. مطابق نظری کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعد حقوقی دارد. پنج مشخص اعتبار، وجود، نیروی الزام‌آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعد حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثاب قاعد حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظری بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعد حقوقی مختومه‌کننده است.

لینک کمکی