مقاله تأثير تأمين مالي داخلي بر بهره‌وري بنگاه‌ها: شواهد تجربي از صنعت خودرو در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير تأمين مالي داخلي بر بهره‌وري بنگاه‌ها: شواهد تجربي از صنعت خودرو در ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

در پژوهش حاضر تأثیر منابع مالی داخلی بر بهره‌وری کل عوامل تولید بنگاه‌ها در چارچوب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور از داده‌های تابلویی 26 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) بهره‌وری کل عوامل تولید برآورد شده و سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تأثیر جریان نقدی داخلی بر بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به ‌دست آمده نشان می‌دهند که دسترسی به منابع مالی داخلی به‌ طور منفی و قویاً معنی‌دار بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی تأثیر مثبت و درجه دوم بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت خودرو داشته است. با عنایت به یافته‌های پژوهش، دلایل و شواهد تجربی حاکی از تأیید فرضیه تأثیر منفی جریان نقدی بر بهره‌وری به‌ دلیل وجود هزینه‌های نمایندگی می‌باشد.

لینک کمکی