مقاله دلايل گرايش رمان‌نويسان پسامدرنيته به احياي اساطير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دلايل گرايش رمان‌نويسان پسامدرنيته به احياي اساطير :
تعداد صفحات :45

عصر مدرنیسم و به‌دنبال آن پسامدرنیسم را باید فرصتی شگفت برای بازگشت به دنیای اسطوره‌ها و بازشناسی و گاه بازآفرینی آنها با تأکید بر ماهیت زیباشناسان آنها در عرص هنر و ادبیات دانست. دلایل این بازخوانش پویا - بیشتر در قالب رمان‌های جدید- تاکنون به‌طور همه‌جانبه واکاوی نشده‌است. این جستار می‌کوشد دلایل این بازگشت ژرف‌کاوانه در برخی آثار هنری و ادبی، به‌ویژه رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی را کشف و بازنمایی کند. بازگشت اسطوره در عصر مدرن، محصول فهم زیباشناسان انسان مدرن و مبیّن ظرفیت بینامتنی و بیناگفتمانی ادبیات داستانی معاصر است. بازنمایی اسطوره‌ها در دوران پسامدرنیته، هم به دلیل ظرفیت‌های ساختاری و روایی خودِ اسطوره‌هاست، و هم ناشی از تغییر ذائقه زیباشناختی، بازگشت به معنویت، بازنگری در واقعیت، و پیدایش نهادهای اجتماعی- انتقادی.

لینک کمکی