مقاله روايت و دامنة زماني روايت در قصه‌هاي مثنوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روايت و دامنة زماني روايت در قصه‌هاي مثنوي :
تعداد صفحات :46

هر پدیده نسبتاً دامنه‌داری که دارای سیری پیش‌رونده باشد، ساختار روایی ساده‌ای را در بطن خود می‌پروراند. در این ساختارِ ساده‌گویی، عناصر تشکیل دهنده پدیده از نقطه‌ A به سمت B ، از Bبه سمت C و ... حرکت می‌کنند؛ شبیه رشد تکاملی دانه تا مرحله درخت شدن و میوه دادن. آنچه به ساختاری پیش‌رونده و روایی شکل داستانی می‌بخشد، گشتارهایی است که از سوی نویسنده/ راوی بر پیکره موضوع تحمیل می‌شود؛ این گشتارها در توالی خطی- زمانی داستان قابل تحلیل‌اند. مقاله حاضر، در تحلیل ابعاد زمانی روایت داستانی، بر دو مدخل اصلی زمان روایت و دامنه زمانی روایت‌شدگی تأکید دارد: در مدخل نخست با سه گونه زمان تقویمی، زمان حسّی و زمان روایت مواجه می‌شویم. در مدخل بعدی مقاله نیز، پنج محور کلی صحنه، گسترش، چکیده، حذف و زمان حال اخلاقی مطرح خواهد شد؛ توضیـح اینکه ضمن تطبیق مباحث مطرح شده با نمونه‌هایی از رمانهای معاصر، در پایان هر مدخل، قصه‌هایی از مثنوی نیز، متناسب با موضوع، ارائه و تحلیل شده است.

لینک کمکی