مقاله رقابت درون گونه اي مرحله لاروي نژادهاي جنسي و غيرجنسي زنبور پارازيتوئيد Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae) در تخمريزي همزمان و متناوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رقابت درون گونه اي مرحله لاروي نژادهاي جنسي و غيرجنسي زنبور پارازيتوئيد Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae) در تخمريزي همزمان و متناوب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

در سوپرپارازیتیسم، میزبان بیش از یک بار توسط یک یا چند زنبور هم‌گونه پارازیته می‌شود، پدیده‌ای که منجر به رقابت بین نابالغین در بدن میزبان می‌شود. در مطالعه حاضر رقابت میان نژادهای جنسی و غیرجنسی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall)(Braconidae: Aphidiinae) در معرفی همزمان و اولویت‌دار زنبورهای ماده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ویژگی‌های زیستی زنبورهای ظاهر شده ‌در رقابت بین دو نژاد مطالعه شد. به این منظور، هشت زنبور ماده از هر نژاد به طور هم زمان و یا با اولویت زمانی 24 ساعت، به 40 پوره‌ی سن دوم شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli معرفی شدند. نتایج نشان داد که اولویت معرفی نژادها به طور معنی‌داری روی نتیجه‌ی رقابت نقش دارد. چنان‌چه هنگامی که ماده‌های هر یک از نژادها زودتر معرفی شدند، به طور معنی‌داری تعداد نتاج بیشتری از آن نژاد نیز ظاهر شد. با این حال، در شرایط معرفی همزمان، تعداد بیشتری از نتاج نژاد جنسی در مقایسه با غیرجنسی ظاهر شد. در نژاد جنسی، کوتاه‌ترین طول دوره رشدی نتاج هنگامی دیده شد که ماده‌های جنسی نسبت به ماده‌های غیرجنسی زودتر به شته‌های میزبان معرفی شده بودند. سایر ویژگی‌های مورفومتریک و زیستی مورد مطالعه شامل طول ساق پای عقب، عرض کپسول سر، اندازه تخمدان، تعداد تخمک و اندازه تخمک تحت تأثیر ترتیب تخم‌گذاری نژادها قرار نگرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ماده‌های جنسی L. fabarum در رقابت با ماده­ های غیرجنسی موفق ­تر بودند و این برتری نسبی نژاد جنسی می‌تواند در شرایط محدودیت میزبان، اهمیتی دوچندان پیدا کند.

لینک کمکی