مقاله ارزيابي مقاومت سه رقم برنج تراريخته حاوي ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مقاومت سه رقم برنج تراريخته حاوي ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae :
تعداد صفحات :18

کرم سبز برگ خوار برنج Moore Naranga aenescens یکی از آفات برنج محسوب می شود و تغذیه لارو از برگ منجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده گیاه می شود. تقریبا نیمی از سموم مصرفی در مزارع برنج علیه بال پولک داران استفاده می شود. امروزه ایجاد ارقام تراریخت برنج با ژن باکتری Bt یک روش معمول برای ایجاد مقاومت گیاهان در برابر هجوم حشرات آفت می باشد. در این تحقیق، برنج های تراریخته خزر، ندا و نعمت از نظر میزان مقاومت به کرم سبز برگ خوار برنج در شرایط گلخانه بررسی شد. برای لاروهای سنین اول 10 عدد لارو و برای لاروهای سنین سوم 5 عدد لارو در هر برگ (4 برگ در هر بوته، 3 بوته از هر رقم) رهاسازی شدند و تلفات تا چهار روز بعد از آلوده سازی، بررسی شد. نتایج بین ارقام تراریخته و شاهد از نظر میزان تلفات لاروهای سن اول و سوم و تغذیه لاروهای سن سوم آفت اختلاف معنی داری نشان داد. میزان تلفات لارو سن اول و سوم در ارقام تراریخته خزر، ندا و نعمت تا چهار روز پس از آلوده سازی افزایش معنی داری یافت و به حدود 100 درصد رسید. در صورتی که میزان تلفات برای هر دو سن لاروی در همین زمان در ارقام شاهد کمتر از 10 درصد بود. رقم های خزر، نعمت و ندا تراریخته به طور میانگین با 6، 9 و 11/8درصد تغذیه از سطح برگ و رقم های خزر، نعمت و ندا شاهد به ترتیب با میانگین 42/6 ، 46/6 ، 51/1درصد صدمه به وسیله لارو سن سوم در دو گروه مجزای آماری قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان دهنده سطوح بالایی از مقاومت برنج های تراریخته در برابر کرم سبز برگ خوار برنج بود.

لینک کمکی