مقاله بررسي تاکسونوميک زيرجنس (Hym.: Braconidae, Aphidiinae) Pauesiella Sedlag & Star?, 1980 در منطقه پالئارکتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاکسونوميک زيرجنس (Hym.: Braconidae, Aphidiinae) Pauesiella Sedlag & Star?, 1980 در منطقه پالئارکتيک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

گونه‌های کمیاب زیرجنس Pauesiella Sedlag & Starý از جنس Pauesia Quilis در منطقه پالئارکتیک مورد بازبینی تاکسونومیک قرار گرفتند. این زنبورها پارازیتویید اختصاصی شته‌های جنس Cinara Curtis روی گونه‌های مختلف سوزنی‌برگان در مناطق انتشار بومی یا فضای سبز شهری هستند. نمونه‌های مورد بررسی با نگهداری و پرورش شته‌‌های میزبان و یا با استفاده از تله مالیز جمع‌آوری شدند. محدوده جغرافیای زیستی این مطالعه از اروپا تا شرق روسیه (خاور دور) گسترده بوده و در برگیرنده برخی کشورهای آسیای مرکزی و غربی نیز می‌باشد. بررسی تاکسونومیک و افتراق گونه‌ها بر اساس خصوصیات مرفولوژیک مهم شامل، بندهای شاخک، رگ‌بندی بال جلو، پروپودئوم، ساقه و غلاف تخمریز صورت گرفت. بر اساس این مطالعه چهار گونه بسیار نزدیک شامل Pauesia hazratbalensis Bhagat, 1981، Pauesia kunashirensis Davidian, 2007، Pauesia sachalinensis Davidian, 2007 وPauesia spatulata Sedlag & Starý, 1980 در این زیرجنس شناسایی و اعتبار هر یک از گونه‌ها بر اساس خصوصیات افتراقی تثبیت و کلید شناسایی ارایه شد. همچنین توصیف مختصر هر یک از گونه‌ها مبتنی بر تصاویر میکروسکوپی از جزییات ریخت‎شناسی خارجی تهیه شد. گونه P. hazratbalensis برای اولین بار از کشور ازبکستان گزارش می‌شود. این گونه در نوار شمالی از مرکز تا شرق رشته‌کوه البرز و در نواحی مرکزی ایران (کرمان) نیز انتشار دارد. گونه P. spatulata نیز برای اولین بار از روسیه (اورال) گزارش می‌شود. با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش زینتی سوزنی‌برگان، به نظر می‌رسد محدوده انتشار این گونه‌ها با جابجایی گیاه و شته میزبان در حال گسترش می‌باشد.

لینک کمکی